Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15; dalje: Zakon o pravu na pristup informacijama).

Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama obuhvaća pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe (dalje: korisnik) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Muzeja Ivana Meštrovića (dalje: Muzeji) da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak kojeg posjeduju Muzeji u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), kojeg su Muzeji izradili sami ili u suradnji s drugim tijelima ili dobili od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom Muzeja.
Muzeji imaju status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavljaju kao javnu službu. Svoju djelatnost Muzeji obavljaju u Zagrebu, Mletačka 8 (Atelijer Meštrović), u Splitu, Šetalište Ivana Meštrovića 46 (Galerija Meštrović) i Šetalište Ivana Meštrovića 39 (Crikvine – Kaštelet), te u Otavicama(Crkva Presvetog Otkupitelja).

Djelatnost Muzeja obuhvaća:

 • Čuvanje, stručno održavanje, stručnim i znanstvenim metodama obrađivanje, izučavanje, publiciranje te stalnim i povremenim izložbama prezentiranje djela Ivana Meštrovića
 • Donošenje programa čuvanja, zaštite, prezentiranja i populariziranja djela Ivana Meštrovića
 • Održavanje, te provođenje sanacije i rekonstrukcije objekata Muzeja i to objekata Galerije Meštrović i Crikvina-Kaštelet s pripadajućim zemljištima u Splitu, objekata Atelijer Meštrović s dvorištem u Zagrebu te Crkve Presvetog Otkupitelja s pripadajućim zemljištem u Otavicama
 • Izučavanje cjelokupnog djela Ivana Meštrovića i razvijanje oblika populariziranja, promidžbe i prezentiranja Muzeja
 • Prikupljanje, sređivanje i stručno obrađivanje dokumentacijske i arhivske građe o Ivanu Meštroviću i njegovom djelu
 • Izrada, izdavanje i objavljivanje stručne, znanstvene, popularne i promidžbene građe o Ivanu Meštroviću i njegovom cjelokupnom djelu
 • Suradnja s muzejima i galerijama u zemlji i inozemstvu radi zaštite, izučavanja, populariziranja i prezentiranja djela Ivana Meštrovića

Muzeji informiraju javnost o svome radu pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama Muzeja ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Osim na naveden način, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzejima, odnosno službeniku za informiranje.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (0) 21 340 802
 • elektroničkom poštom službenici za informiranje: meri.berticioli@mestrovic.hr;
 • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split, od ponedjeljka do petka od 9:00 do 16:00 sati.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na www.mestrovic.hr (http://mestrovic.hr/o-muzejima-2/#pravo-na-pristup-informacijama).
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili u putem telefona, o tome će se sastaviti službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Muzeji imaju pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika Muzeji su dužni dostaviti način izračuna naknade; sve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Muzeji mogu i uskratiti pristup informaciji u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Muzeji će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzeji će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Muzeji će odbaciti zahtjev rješenjem.

Ako Muzeji ne posjeduju informaciju, a imaju saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužni su, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad su Muzeji trebali odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

 1. ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja,
 2. ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
 3. ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,
 4. ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

O produženju rokova Muzeji će bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

Muzeji Ivana Meštrovića imenovali su službenika za zaštitu osobnih podataka temeljem Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka (GDPR), svojom odlukom od 24.5.2018.g.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail: dpo@mestrovic.hr
adresa i mjesto rada: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split
telefon: 021/340-800

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

a) informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Europske unije (dalje: Unija) kao i odredbama propisa Republike Hrvatske o zaštiti podataka (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, i dr.)

b) prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije i odredaba propisa Republike Hrvatske o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;

c) pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe i propisa Republike Hrvatske o zaštiti podataka;

d) surađuje s nadzornim tijelom – Agencijom za zaštitu osobnih podataka;

e) djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.
Službenik za zaštitu osobnih podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti glede obavljanja svojih zadaća, a sve u skladu s Uredbom te drugim odredbama Unije i Republike Hrvatske.

 

Javna prodaja osobnog motornog vozila javne ustanove Muzeja Ivana Meštrovića (ponovljen oglas) – objavljeno dana 28.10.2019.g.

Oglas je dana 28.10.2019. objavljen i na njuskalo.hr.

Dodatni podaci:

Prijeđeni kilometri: 173822 km

 • Oblik karoserije: karavan
 • Broj vrata: 5
 • Broj sjedala: 5
 • Vrsta pogona: prednji

Sigurnost:

 • Zračni jastuci: vozački + suvozački + bočni

Udobnost:

 • Klimatizacija: automatska
 • Autoradio: autoradio/CD

       

 

Javna prodaja osobnog motornog vozila javne ustanove Muzeja Ivana Meštrovića.pdf – objavljeno dana 14.10.2019.g.

Oglas je dana 14.10.2019.g. objavljen i na njuskalo.hr.

Dodatni podaci:

Prijeđeni kilometri: 173822 km

 • Oblik karoserije: karavan
 • Broj vrata: 5
 • Broj sjedala: 5
 • Vrsta pogona: prednji

Sigurnost:

 • Zračni jastuci: vozački + suvozački + bočni

Udobnost:

 • Klimatizacija: automatska
 • Autoradio: autoradio/CD

       

 

Muzeji Ivana Meštrovića posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Muzeji Ivana Meštrovića obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj Internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više